Auton huolto hinta mitä huomioida

Mitä sinulle tulee mieleen kolmesta seuraavasta sanasta: auton huolto hinta.

Varmaan useimmille meistä ensimmäinen ajatus on…

Rahanmeno.

Ja monessa mielessä se on totta. Auto toisaalta tarvitsee säännöllistä huoltoa, mutta valitettavasti se myös maksaa säännöllisin väliajoin, välillä valitettavankin paljon.

Miten siis auton huolto hinta voisi olla sellainen, ettei se ainakaan tulisi joka kerta niin suurena yllätyksenä, kun auton korjaus on valmistunut?

Avain on hyvä viestintä sekä autokorjaamon että huoltoa tilaavan kuluttajan välillä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan nimenomaan auton huoltamista elinkeinonharjoittajana toimivan autokorjaamon ja kuluttajan välillä.

Toinen avain on se, että asioista sovitaan riittävän selkeästi siinä vaiheessa, kun työtä tilataan tai kun tapahtuu jokin sellainen olennainen muutos, jossa tulisi tehdä lisätöitä, jotka eivät kuulu alkuperäiseen toimeksiantoon. Esimerkiksi auton korjaustarve voi olla suurempi kuin ensi alkuun oli odotettavissa.

Milloin olisi helpointa sopia auton huoltoa koskevasta hinnasta ja mistä muusta osapuolten tulisi sopia?

Kaikista helpointa hinnasta olisi sopia ennen työn tekemistä eli toisin sanoen siinä vaiheessa, kun kuluttaja tilaa itselleen autoa koskevan huollon.

Tällöin toimeksisaaja eli autokorjaamo sekä tilaaja eli kuluttaja voivat keskenään sopia siitä, mikä auton huolto hinta on. Usein tällöin osapuolten välillä tehdään ns. työtilaus.

Työtilauksessa osapuolet voivat sopia siitä…

 • Mitä töitä tehdään?
 • Kuinka paljon maksaa? (työt sekä varaosat, erittely)
 • Milloin maksetaan?
 • Miten menetellään lisätöiden osalta?
 • Milloin työ on valmis?
 • Käytetäänkö uusia vai vanhoja osia?
 • jne.

auton-huolto-tyotilaus

Mitä yksityiskohtaisempi työtilaus sopimuksena on, sitä helpompaa jälkikäteen on selvittää, mitä olisi pitänyt tehdä ja mikä auton huolto hinta piti olla.

Sen vuoksi asioiden sopimista kirjallisena tulee pitää niin järkevänä kuin myös riitoja ehkäisevänä menettelytapana.

Yksi esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, jos asioista ei sovita, on kuluttajavalituslautakunnan ratkaisu vuodelta 2003 (kuluttajavalituslautakunta on nykyään kuluttajariitalautakunta). Näissä ratkaisuissa elinkeinonharjoittajan viitataan usein kirjaimilla “EH” ja kuluttajaan kirjaimella “K”. Ratkaisun mukaan:

EH ja K ovat esittäneet toisistaan poikkeavat käsitykset siitä, kuinka laajan korjauksen K tilasi autolleen. K:n mukaan hän sopi, että autossa olevia vikoja ei saa korjata enempää kuin 600 markan edestä, korjaamon mukaan oli sovittu auton korjaamisesta kuntoon. Korjaustyöstä sovittaessa ei tehty kirjallista työtilausta, jonka osapuolet olisivat allekirjoituksellaan hyväksyneet.

Lautakunta toteaa, että korjaamolla on oikeus tehdä vain sovitut korjaustyöt. Voidakseen laskuttaa korjaustoimenpiteistään korjaamon pitäisi kyetä näyttämään, että K on tilannut kyseiset työt. Koska EH ei ole tällaista näyttöä kyennyt esittämään, lautakunta katsoo, ettei sillä ole oikeutta laskuttaa K:lta enempää kuin 170 euroa, joka on K:n hyväksymä osuus korjauslaskusta.

Kuinka auton huolto hinta määräytyy?

Se, miten auton huolto hinta määräytyy, riippuu hyvinkin paljon siitä, mitä osapuolet asiasta työtilauksessa sopivat tai toisaalta eivät sovi.

Tässä blogissa tarkastellaan viittä erilaista seikkaa, jotka vaikuttavat siihen, mikä auton huolto hinta lopulta tulisi olla.

Nämä seikat ovat:

 1. Hinnasta ei sovita mitään
 2. Autokorjaamo antaa hinta-arvion
 3. Autokorjaamo antaa suuntaa antavan hintatiedon
 4. Osapuolet sopivat kiinteästä hinnasta
 5. Osapuolet sopivat enimmäishinnasta

auton-huolto-hinta

Autokorjaamojen edustajien tulee muistaa se, että edellä mainitun listan neljän viimeisen seikan osalta hintaa koskevan erimielisyyden syntyessä autokorjaamon tulee kyetä näyttämään väitteensä toteen. Tämän vuoksi autokorjaamon edustajien on syytä olla tarkkana siitä, että heidän oikeusturvansa kannalta hinnasta sovitaan riittävän huolellisesti.

Tarkastellaan nyt kuitenkin sitä, miten auton huolto hinta määräytyy kun…

 1. Hinnasta ei sovita osapuolten välillä mitään

Tämä on oikeastaan tilanne, jonka jokainen kuluttaja varmasti haluaa välttää.

Miksi?

Koska kuluttajansuojalain mukaan:

Jollei palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa, sopimuksentekoajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa sekä muut olosuhteet.

Ongelmana kuluttajan kannalta vain on se, että jos hinnasta ei ole sovittu mitään, tilaajana toimivan kuluttajan on maksettava pyydetty hinta, jos se on kohtuullinen.

Kun asiasta ei ole mitään sovittu, jälkikäteen on varsin työlästä näyttää, millainen hinta olisi kohtuullinen ja päästä siitä vielä sopuun toisen osapuolen kanssa. Ei ole nimittäin yllätys, että autokorjaamon ja kuluttajan käsitys kohtuullisuudesta voi vaihdella huomattavastikin.

Esimerkinomaisesti tuotakoon kuluttajan kannalta esiin esimerkiksi se, että kuluttajansuojalaissa mainittu “taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa” ei suinkaan tarkoita aina välttämättä  “halvinta mahdollista tapaa”, mikä voi olla välillä lähtökohtana kuluttajan käsitykselle kohtuullisuudesta.

Näiden ikävien riitatilanteiden välttämiseksi on huomattavasti helpompaa sopia hinnasta ja tehtävistä töistä kirjallisesti etukäteen kuin riidellä jälkikäteen.

Yksi esimerkki tällaisesta riitatilanteesta on kuluttajariitalautakunnan ratkaisu vuodelta 2007:

Lautakunta pitää asiassa selvitettynä, että osapuolet ovat sopineet auton käynnistysvian etsinnästä ja korjauksesta. Valitus perustuu siihen, että K:n mukaan korjauksen hinta ja erityisesti käytetty virranjakaja on ollut kohtuuttoman hintainen. Osapuolet eivät olleet sopineet korjauksen hinnasta.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 23 §:n mukaan, jollei palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa, sopimuksentekoajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa sekä muut olosuhteet.

Lautakunnalle toimitetun asiakirja-aineiston perusteella EH on tehnyt korjaustyön työtilauksessa tarkoitetussa laajuudessa. Vianetsintää ja korjaukseen käytettyä tuntimäärää ja niistä veloitettua hintaa ei voida lautakunnan käyttävissä olevien tietojen perusteella pitää ylimitoitettuina. Käytettyjen virranjakajien hinnat vaihtelevat runsaasti riippuen merkistä, mallista, iästä ja saatavuudesta. Korjaamon toimintakunnoltaan tarkastetusta virranjakajasta perimää hintaa ei voida esitetyn asiakirja-aineiston perusteella pitää kohtuuttomana. Näin ollen lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

 1. Hinta-arvio

Kuluttajansuojalaissa on erikseen säännöksiä ns. hinta-arviota varten.

Mitä sitten hinta-arviolla kuluttajansuojalaissa tarkoitetaan?

Usein ennen auton varsinaista huoltamista kuluttaja on hyvinkin kiinnostunut siitä, kuinka paljon auton huolto lopulta tulisi maksamaan.

Kun auton huoltoa koskevasta hinnasta neuvotellaan, aivan mitä tahansa elinkeinonharjoittajan mainitsemaa rahamäärää ei voida pitää kuluttajansuojalain mukaisena hinta-arviona.

Jotta elinkeinonharjoittajan mainitsemaa rahamäärää voitaisiin pitää hinta-arviona, elinkeinonharjoittajalla on tullut olla kohtuullinen mahdollisuus perustaa arvionsa riittävän täsmällisiin tietoihin huoltoon vaikuttavista seikoista.

Hinta-arviona ei näin ollen voi pitää hintatietoa, jonka elinkeinonharjoittaja antaa puhelimitse näkemättä itse autoa ja antaen hintatiedon, joka pohjautuu summittaiseen, täsmentymättömään tietoon palveluksen sisällöstä ja joka kuvastaa kyseisen tyyppisen palveluksen yleisen kokemuksen perusteella oletettua hintatasoa.

Hinta-arvioksi tällaista puhelimitse annettua hintatietoa voidaan kuitenkin pitää silloin, jos suoritus on luonteeltaan sellainen, että palvelun hintaan vaikuttavat seikat voidaan riittävässä määrin yksilöidä puhelimitse. Tällöin on kyse sellaisesta palvelusta, joka vastaa tietyllä tavalla sitä, että sovitaan vakiosisältöisen suorituksen kiinteästä hinnasta puhelimitse.

Hinta-arviona voidaan siis pikemminkin pitää sellaista tietoa, jolloin elinkeinonharjoittajalla on ennen hintatiedon antamista ollut tilaisuus itse selvittää suorituksen sisältöä. Elinkeinonharjoittajan antaman hintatiedon voidaan tässä tapauksessa edellyttää perustuvan tarvittavien toimenpiteiden konkreettiseen yksilöintiin.

Hinta-arviota antaessaan elinkeinonharjoittajan on itsensä kannalta välillä turvallisempaa antaa hinta-arvio nimenomaan havaittujen vikojen korjaamisesta.

Hinta-arvion antamisen seuraukset

Hinta-arvion antamisella on tiettyjä seurauksia. Kuluttajansuojalain mukaan:

Jos toimeksisaaja on antanut palveluksesta hinta-arvion, lopullinen hinta saa ylittää arvion enintään 15 prosentilla. Tilaaja ja toimeksisaaja voivat kuitenkin erikseen sopia siitä, kuinka paljon annettu hinta-arvio saadaan ylittää.

Kun siis elinkeinonharjoittaja antaa kuluttajalle auton huollosta hinta-arvion, lopullinen hinta ei saa ylittää arviota yli 15 prosentilla.

Jos taas elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja erikseen sopivat siitä, kuinka paljon annettu hinta-arvio saadaan ylittää, kyseessä tulee olla nimenomainen sopimus yksilöidystä palvelusta. Elinkeinonharjoittajan omat vakiosopimusehtoihin otetut lausekkeet eivät siis oikeuta poikkeamaan edellä mainitusta säännöksestä.

Kuluttajansuojalaissa on vielä seuraavanlainen säännös:

Hinta-arvion katsotaan tarkoittavan palveluksesta perittävää kokonaishintaa, jollei toisin ole sovittu.

Elinkeinonharjoittajan toimeksisaajana tulee toisin sanoen erikseen ilmoittaa tilaajana toimivalle kuluttajalle, mikäli hinta-arvio koskettaakin vain palvelun tiettyä osaa, esimerkiksi työn tai varaosien osuutta.

Pääsääntö on, että hinta-arvion katsotaan tarkoittavan kokonaishintaa.

Jos kuluttaja puolestaan tietää aiemmin tilaamiensa vastaavien palveluiden perusteella, mitä elinkeinonharjoittajan antama hinta-arvio käsittää, kuluttaja ei voi vedota siihen, että elinkeinonharjoittaja on yksittäistapauksessa jättänyt erikseen mainitsematta asiasta.

 1. Suuntaa antavat hintatiedot

Hinta-arviosta eroavat ns. suuntaa antavat hintatiedot.

Suuntaa antavilla hintatiedoilla tarkoitetaan nyt nimenomaan yleisluontoisia, alustaviin olettamuksiin perustuvia hintatietoja.

Vaikka suuntaa antavilla hintatiedoilla ei ole samaa oikeudellista merkitystä kuin hinta-arviolla, ei suuntaa antavat hintatiedotkaan ole vailla oikeudellista merkitystä.

Mikäli elinkeinonharjoittaja nimittäin huomaa, että auton huolto hinta tulee olemaan huomattavasti kuluttajalle annettua suuntaa antavaa hintatietoa korkeampi, elinkeinonharjoittajan tulee ilmoittaa tästä kuluttajalle viipymättä sekä tarpeen vaatiessa keskeyttää auton huolto. Tämä perustuu kuluttajansuojalain 8 luvun pykälään nro 14:

Jos sopimusta tehtäessä tai sen jälkeen osoittautuu, että palvelus, sen hinta, kohteen arvo ja ominaisuudet tai muut erityiset seikat huomioon ottaen ilmeisesti ei olisi tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen, toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava siitä tilaajalle. Toimeksisaajan on ilmoitettava tilaajalle myös, jos palvelus ilmeisesti tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin tilaaja on kohtuudella voinut odottaa.

Jollei tilaaja ole tavoitettavissa kohtuullisessa ajassa tai ei anna tarvittavia ohjeita, toimeksisaajan on keskeytettävä palveluksen suorittaminen. Toimeksisaaja saa kuitenkin jatkaa suoritusta, jos hänellä on erityistä syytä olettaa, että tilaaja kuitenkin haluaa palveluksen suoritettavaksi.

Jos toimeksisaaja laiminlyö tämän pykälän mukaiset velvollisuutensa, palveluksessa on virhe.

 1. Auton korjaus kiinteä hinta

Auton huolto voidaan sopia tehtäväksi kiinteällä hinnalla.

Tämä tarkoittaa sopijapuolten osalta sitä, että auton huolto tulee maksamaan sovitun hinnan riippumatta siitä, kuinka kauan tai paljon huoltoon käytetään aikaa tai varaosia.

Elinkeinonharjoittaja ei tässä tapauksessa saa ylittää sovittua kiinteää hintaa, eikä hän toisaalta ole velvoitettu veloittamaan vähempääkään, mikäli huolto tulikin laskettua halvemmaksi.

 1. Auton korjaus enimmäishinta

Vielä yksi vaihtoehto on sopia auton huollolle enimmäishinta.

Tässä tapauksessa elinkeinonharjoittaja ei voi veloittaa enempää kuin mikä on auton huollolle sovittu enimmäishinta, vaikka auton huolto olisikin vaatinut enimmäishintaa enemmän kustannuksia.

Lopullinen hinta voi kuitenkin olla enimmäishintaa alhaisempi, jolloin elinkeinonharjoittajan tulee veloittaa auton huollosta kohtuullinen hinta. Tässä tapauksessa työn hinta tai työssä käytettävien materiaalien kustannukset ovat olleet pienempiä kuin sovittu enimmäishinta.

Mistä siis todella sovittiin ja kenen velvollisuutena on näyttää sovittu toteen?

Tässä vaiheessa on toistonkin uhalla muistutettava yhdestä tärkeästä seikasta.

Mikäli elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välille syntyy erimielisyys siitä, onko hinnasta sovittu kiinteähintaisena, enimmäishintana tai onko annettu hinta-arvio vai esitetty suuntaa antava hintatieto, on elinkeinonharjoittajan näissä tapauksissa näytettävä väitteensä toteen.

Toisin sanoen elinkeinonharjoittajana toimivan autokorjaamon on syytä panostaa siihen, että he voivat kussakin asiakassuhteessa näyttää toteen sen, mitä auton huoltoa koskevasta hinnasta todellisuudessa sovittiin kuluttajan kanssa.

Tästä esimerkiksi käy kuluttajariitalautakunnan ratkaisu vuodelta 2010:

K:n käsityksen mukaan kyse oli kiinteästä hinnasta, kun taas toimeksisaaja katsoo, että kyseessä oli hinta-arvio. Työmääräyksen mukainen hinta on 60 euroa, eikä toimeksisaaja ole kyennyt osoittamaan, että tämä olisi ollut esimerkiksi hinta-arvio tai että osapuolten kesken olisi sovittu myöhemmin muusta hinnasta. Kun toimeksisaaja ei ole esittänyt selvitystä väitteensä tueksi, kuluttajansuojalain 8 luvun 24 §:n 3 momentin mukaisesti summaa on pidettävä kiinteänä hintana. Näin ollen toimeksisaajalla ei ollut oikeutta veloittaa tuulilasinpyyhkijöiden vaihdosta 60 euroa enempää, ja tämän ylittävä summa 57,23 euroa tulee palauttaa K:lle.

auton-korjaus-nayttovelvollisuus

Auton huolto hinta lisätöiden ollessa tarpeellisia

Aina auton huoltoa koskevasta hinnasta sopiminen ei valitettavasti ole edes näin helppoa.

Moni varmasti tietää hyvin sen tunteen, kun on vienyt auton huoltoon, saanut tietää hinnan ja toipuu alkujärkytyksestä ja sen jälkeen…

Puhelin soi.

“Eipähän ole tuttu numero, kukahan soittaa?”

“Autokorjaamosta päivää.”

“Sovittiin sen yhden asian korjaamisesta, mutta autossa on vielä se ja se vika.”

Niinpä niin, tuttu tunne.

Toisin sanoen auton huollossa tulisi suorittaa vielä joitakin lisätöitä.

Löytyykö kuluttajansuojalaista säännöksiä lisätöiden varalle?

Kyllä löytyy ja niitä käsitellään seuraavaksi.

Lupa lisätöiden suorittamiseksi

Lisätöillä tarkoitetaan kuluttajansuojalaissa sellaisia töitä, jotka ovat alkuperäiseen toimeksiantoon kuulumattomia.

Näiden osalta kuluttajansuojalaissa säädetään:

Jos palvelusta suoritettaessa ilmenee tarvetta toimeksiantoon kuulumattomiin toimenpiteisiin, jotka on tarkoituksenmukaista suorittaa samassa yhteydessä (lisätyöt), toimeksisaajan on pyydettävä tilaajalta lupa niiden suorittamiseen.

Tämä tarkoittaa siis sitä, että mikäli toimeksisaajana toimiva elinkeinonharjoittaja haluaa lisätyöt suorittaa, tulee hänen saada tilaajana toimivan kuluttajan suostumus lisätöiden suorittamiseen.

Esimerkiksi tästä mainittakoon kuluttajariitalautakunnan ratkaisu vuodelta 2005:

Työtilaus on koskenut virtalukon korjausta. Virtalukon vaihdon yhteydessä on havaittu, että turvatyynyn kellojousi on viallinen. Lautakunta katsoo, ettei työtilaus ole koskenut kellojousen vaihtoa. Tältä osin kysymyksessä on kuluttajansuojalain 8 luvun 6 §:ssä tarkoitettu lisätyö. EH ei ole edes väittänyt yrittäneensä pyytää K:lta lupaa kellojousen vaihtoon. Näin ollen EH:lla ei ole ollut oikeutta laskuttaa kyseisestä toimenpiteestä.

Jos puolestaan kuluttajan suostumus saadaan, yksi ongelma on jälleen se, mitä hinnasta ja töiden suorittamisesta nyt sovitaan.

Kysymys on siitäkin, että jos lisätöiden suorittamisesta sovitaan puhelimitse ja asiasta syntyy riitaa myöhemmin, miten näytetään toteen se, mistä osapuolten välillä todellisuudessa sovittiin?

Näissä tapauksissa asia voi jäädä helposti suullisen sopimuksen ja keskinäisen luottamuksen varaan, jolloin sopimuksen näyttäminen toteen on jälleen vaikeampaa kuin sovittaessa asioista kirjallisesti.

Tilaaja ei ole tavoitettavissa

Miten sitten menetellään niissä tilanteissa, joissa autokorjaamo haluaisi suorittaa lisätyöt, mutta kuluttaja ei ole tavoitettavissa?

Tällöin tulee muistaa edellä mainitussa säännöksessä mainitut kaksi edellytystä lisätöiden suorittamiselle eli “tarve” ja “tarkoituksenmukaista suorittaa samassa yhteydessä”.

Lisätöiden edellyttämä tarve tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lisätyöt ovat tarpeellisia auton toimintakyvyn ja käyttökelpoisuuden säilyttämisen kannalta. Tarpeella viitataan myös siihen, että lisätyöt ovat välttämättömiä tai järkeviä ottaen huomioon auton arvon, jäljellä olevan käyttöiän yms..

Tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että lisätyöt on järkevää suorittaa samassa yhteydessä kuin toimeksiantoon kuuluvat työt. Tällöin tilaajalle voi syntyä muun muassa suuri kustannussäästö siitä, että työ tehdään nyt eikä myöhemmin erikseen.

Näiden kahden edellytyksen on täytyttävä, jotta lisätöitä voitaisiin suorittaa ilman tilaajan suostumusta.

Tämän lisäksi edellytetään kuitenkin kuluttajansuojalain mukaan seuraavaa:

Jollei tilaaja ole tavoitettavissa kohtuullisessa ajassa, lisätyöt saadaan suorittaa vain, jos niistä perittävät kustannukset ovat vähäiset markkamäärältään tai suhteessa sovitun palveluksen hintaan tai siitä annettuun hinta-arvioon. Lisätöiden kustannukset eivät saa johtaa mahdollisesti sovitun enimmäishinnan ylittymiseen.

Ensinnäkin lisätyöt voidaan suorittaa, jos kuluttaja ei ole tavoitettavissa kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisen ajan arviointiin vaikuttavat muun muassa lisätöiden laajuus ja lisätöiden aiheuttamat kustannukset.

Toimeksisaajan tulisikin pyrkiä saamaan kuluttaja kiinni esimerkiksi toistuvin puhelinsoitoin.

Toiseksi lisätöiden aiheuttamien kustannusten tulisi olla vähäiset suhteessa palvelun hintaan tai palvelusta annettuun hinta-arvioon. Hallituksen esityksessä on katsottu, että suurempien auton korjaustöiden osalta jo 10 prosentin rajan ylittävät lisätyöt saattavat olla tilaajan kannalta arveluttavia. Moottoriajoneuvojen korjausehdoissa tällaisten lisätöiden enimmäiskustannuksiksi on katsottu 100 euroa.

Kolmanneksi lisätöiden kustannukset eivät kuitenkaan saa johtaa sovitun enimmäishinnan ylittymiseen.

Turvallisuutta vaarantavat seikat

Kuluttajansuojalaissa säädetään lisätöiden osalta vielä seuraavaa:

Jos toimeksisaaja havaitsee olevan tarvetta sellaisiin toimeksiantoon kuulumattomiin töihin, joita ei voida lykätä aiheuttamatta vaaraa terveydelle tai omaisuudelle ja joita ei suoriteta tämän pykälän nojalla, toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava tilaajalle havaitsemistaan turvallisuutta vaarantavista seikoista.

Tämä tarkoittaa osapuolten kannalta käytännössä sitä, että elinkeinonharjoittajan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajalle havaitsemistaan turvallisuutta vaarantavista seikoista, vaikkakaan elinkeinonharjoittajalla ei ole suoranaista velvollisuutta suorittaa lisätöitä.

auton-huolto-lisatyot

Yhteenveto

Jotta auton huolto hinta aiheuttaisi mahdollisimman vähän erimielisyyksiä, on autokorjaamon ja kuluttajan kaikista helpointa sopia asioista mahdollisimman huolella etukäteen eli ennen auton korjaamista. Näin voidaan välttää ikävät riidat jälkikäteen.

Mikäli autokorjaamo haluaa tehdä auton huollon yhteydessä lisätöitä, tulee niihin kysyä suostumus kuluttajalta ja näistäkin töistä on hyvä sopia etukäteen – mieluiten kirjallisesti.

Kirjoittaja on eLakitoimiston perustaja Niko Laukkonen, joka on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Valmistumisensa jälkeen Niko on saanut luvan toimia myös kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välittäjänä sekä luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana.

auton huolto hinta