Takuu mitä se todellisuudessa tarkoittaa?

Takuu on yksi käsite, joka tuntuu monesti saavan väärän merkityksen.

Jos kuluttaja-asemassa oleva henkilö ostaa jonkin uuden laitteen elinkeinonharjoittajalta ja se jostakin syystä rikkoutuu takuuajan jo kuluttua umpeen, tarkoittaako se sitä, että myyjä on aina ja joka tilanteessa virhevastuusta vapaa?

Ei tarkoita.

Miksi?

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan sitä, mitä takuu todellisuudessa tarkoittaa. Kirjoituksessa tarkastellaan takuuta nimenomaan kuluttajansuojalain mukaisessa kuluttajankaupassa eli kun tavara vaihtaa omistajaa kaupassa, jonka toisena osapuolena on elinkeinonharjoittaja ja toisena osapuolena kuluttaja.

Tässä kirjoituksessa ei kuitenkaan tarkastella kahden kuluttaja-asemassa olevan henkilön välistä kauppaa, jolloin sovellettavaksi laiksi tulisi kauppalaki.

Kirjoitus toivottavasti auttaa selventämään välillä virheellisiä käsityksiä takuusta. Takuuta ei nimittäin saa sekoittaa virhevastuun käsitteeseen eli toisin sanoen takuu ja virhevastuu ovat kaksi eri asiaa, joiden erot on syytä tunnistaa.

Kuluttajankauppa

Mitä kuluttajankauppa ylipäänsä tarkoittaa?

Kuten jo edellä todettiin, tällöin on kyseessä tavaraa koskeva kauppa, jossa kaupan toisena osapuolena on kuluttaja ja toisena osapuolena elinkeinonharjoittaja.

Entä mitä nämä kaksi eri käsitettä tarkoittavat?

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajana pidetään:

luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Elinkeinonharjoittajana puolestaan pidetään:

luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi.

Kuluttajankaupassa onkin usein nimenomaan niin, että elinkeinonharjoittaja myyjänä antaa kuluttajalle takuun, jolla elinkeinonharjoittaja sitoutuu vastamaan siitä, että tavara on käyttökelpoinen koko takuun voimassaoloajan.

Takuu

Kun elinkeinonharjoittaja antaa tietylle tavaralle takuun, tapahtuu takuun antaminen vapaaehtoisesti.

Koska takuu annetaan vapaaehtoisesti, on myyjä myös oikeutettu itse määrittelemään sen, minkä sisältöinen takuu on. Takuu voi koskea vaihtoehtoisesti esimerkiksi tavaraa kokonaisuudessaan tai se voi koskea ainoastaan osaa tavarasta tai takuun ulkopuolelle voivat jäädä esimerkiksi tietyt helposti kuluvat osat.

Se, minkä sisältöinen takuu lopulta todellisuudessa on, riippuu siis hyvin pitkälti takuuehtojen sisällöstä. Tämän vuoksi takuuehtoihin on syytä tutustua huolella.

Jotta tällaista takuuta koskevaa ehtoa saataisiin käyttää myytäessä tiettyä tavaraa kuluttajalle, tulee takuun kuitenkin merkitä lisäetua kuluttajalle verrattuna lain säännöksiin. Tämä johtuu siitä, että kun tuotetta markkinoidaan takuun avulla, se saa aikaan kuluttajissa odotusta siitä, että oikeussuoja on todellisuudessa parempi kuin mitä se olisi ilman takuuta.

Näin ollen takuun täytyy merkitä kuluttajalle eli ostajalle lisäetua.

Takuu voi olla esimerkiksi määräaikainen ns. toimivuustakuu. Tällä tarkoitetaan sitä, että myyjä sitoutuu vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muusta ominaisuudesta määrätyn ajan (esimerkiksi 5 vuotta), jonka aikana tavara ei voi huonontua. Jos takuuajaksi on siis sovittu esimerkiksi 5 vuotta, myyjä vastaa viasta, mikäli vika ilmenee näiden viiden vuoden aikana riippumatta siitä, oliko vika olemassa sillä hetkellä kun tavara luovutettiin ostajalle.

Eri tilanne on käsillä tietysti silloin, kun tavaran huonontuminen johtuu ostajasta johtuvasta syystä eli esimerkiksi tavaran vääränlaisesta käsittelystä.

Virhevastuu

Takuusta erillinen asia on virhevastuu. Virhevastuu ja takuu ovat siis kaksi eri asiaa.

Edellä takuuta koskevan käsittelyn yhteydessä tuotiin ilmi, että takuun antaminen on myyjälle täysin vapaaehtoista. Virhevastuun osalta näin ei suinkaan ole, vaan mahdollinen virhevastuu on olemassa kuluttajansuojalain nojalla myyjän tahdosta riippumatta.

Eli vaikka ostaja ei olisi saanutkaan tavaralle takuuta tai takuuaika on jo kulunut umpeen, ostajan saattaa olla mahdollista vedota tavaraa koskevaan virheeseen.

Milloin tavarassa on siis virhe?

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 § mukaan:

Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee:

1) soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään

2) soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta eikä hän ole ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, että tavara ei mahdollisesti sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen

3) olla myyjän siitä antaman kuvauksen mukainen ja vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin

4) olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi sekä

5) kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Tavaran tulee ominaisuuksiltaan vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia, paitsi jos ostajan tarkoituksena on käyttää tavaraa tarkoitukseen, jossa kyseisellä vaatimuksella ei ole merkitystä.

Jos tavara poikkeaa siitä, mitä 1–3 momentissa säädetään, siinä on virhe. Ostaja ei kuitenkaan saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Ostaja ei myöskään saa virheenä vedota seikkaan, joka johtuu hänen toimittamistaan tavaran valmistamiseen käytetyistä tarveaineista, paitsi jos myyjän puolella on menetelty huolimattomasti.

Tavaran on vastattava sitä, mistä on sovittu

Kuluttajankaupassa tavaran tulee siis ensinnäkin vastata sitä, mitä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä on sovittu tavaran lajista, määrästä, laadusta, muista ominaisuuksista ja pakkauksesta. Jos tavara ei ole sitä, mistä on sovittu, tavarassa voidaan katsoa olevan virhe.

Entä jos muuta ei voida katsoa sovitun?

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tällöin tavaran tulee:

1) sopia siihen tarkoitukseen, johon tavaraa yleensä käytetään

Tällä vaatimuksella tarkoitetaan sitä, että jos kuluttaja esimerkiksi ostaa astianpesukoneen, on selvää, että astianpesukoneen tulee pystyä pesemään astiat ilman että siitä erikseen osapuolten välillä sovitaan.

2) soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta eikä hän ole ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, että tavara ei mahdollisesti sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen

Tässä on kyse tapauksesta, jossa kuluttajalla ostajana on erityinen käyttötarkoitus ja hän sen vuoksi turvautuu myyjän asiantuntemukseen tehdäkseen ratkaisunsa sen perusteella. Tällöin kuluttaja selittää myyjälle sen erityisen käyttötarkoituksen, johon hän tavaraa tarvitsee ja myyjä auttaa häntä valitsemaan käyttötarkoitukseen sopivan tavaran.

Myyjä voi puolestaan välttää virhevastuunsa sillä perusteella, että hän ilmoittaa kuluttajalle, ettei tiedä tai ettei hän ole varma siitä, soveltuuko tavara ostajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen.

Myyjällä on mahdollisuus välttää virhevastuu myös siinä tilanteessa, jossa soveltumattomuus ostajan tarpeisiin on seurausta siitä, että ostaja on selostanut tavaran käyttötarkoituksen joko virheellisesti tai puutteellisesti.

3) olla myyjän siitä antaman kuvauksen mukainen ja vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin

Tavaran tulee kuluttajankaupassa myös vastata sitä mallia tai näytettä, johon myyjä viittaa sekä vastata myyjän antamaa kuvausta tavarasta.

4) olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi

Jos tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi tarvitaan pakkausta, tavara tulee pakata tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla.

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että myyjälle syntyy virhevastuu, mikäli luovutuksen jälkeisessä kuljetuksessa tavara vahingoittuu siitä syystä, että tavaran pakkaus on puutteellinen.

5) kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Tavaran tulisi kuluttajankaupassa myös kestävyydeltään tai muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla on yleensä samanlaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta odottaa.

Tässä ei ole kyse siitä, mikä on yksittäisen kuluttajan oma mielipide siitä, kauanko tavaran tulisi kestää, vaan arvion tulee liikkua yleisemmällä tasolla eli siinä, mitä kuluttaja yleensä voi perustellusti olettaa tavaran kestävyydestä.

Tällaista arviota tehtäessä kiinnitetään huomiota esimerkiksi tavaran hintaan. Mitä kalliimmasta tavarasta on kyse, sitä korkeammat laatuodotukset kuluttajalla voi yleensä olla.

Virhevastuu ja virheellisyyden määräävä ajankohta

Virhevastuun kannalta keskeistä on kuitenkin huomata se ajankohta, jonka perusteella arvioidaan, onko tavarassa todellisuudessa virhe. Kuluttajansuojalain mukaan tavaran virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan ns. vaaranvastuun siirtyessä ostajalle.

Tämä tarkoittaa usein sitä, että tavaran virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan tavaran luovutusajankohtana eli silloin, kun ostaja saa tavaran hallintaansa.

Toisin sanoen virhevastuun kannalta keskeistä on siis se, onko virhe tai virheen syy olemassa vaaranvastuun siirtyessä vai ei. Vaaranvastuun siirtymisestä voit katsoa lisää tästä.

Myyjä vastaa kuluttajansuojalain mukaan virheestä, joka tavarassa on ollut edellä mainittuna ajankohtana, vaikka se ilmenisikin vasta myöhemmin.

Virheen puolestaan oletetaan kuluttajansuojalain mukaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa vaaranvastuun siirtymisajankohdasta.

Yhteenveto

Mitä tästä kirjoituksesta voidaan oppia?

Takuu ja virhevastuu eivät tarkoita samaa asiaa. Takuun myyjä antaa vapaaehtoisesti ja usein takuulla myyjä haluaa ostajan vakuuttuvan siitä, että tavara todella toimii niin kuin sen pitää koko takuun mukaisen määräajan. Kun myyjä on antanut määräaikaisen ns. toimivuustakuun, myyjä vastaa virheestä tänä määräaikana riippumatta siitä, oliko virhe olemassa sillä hetkellä kun tavara luovutettiin ostajalle. Ostajan on kuitenkin syytä huolella tutustua takuuehtoihin.

Virhevastuu puolestaan ei ole myyjälle vapaaehtoinen asia, vaan kuluttajana olevan ostajan saattaa olla mahdollista vedota tavaraa koskevaan virheeseen, vaikka esimerkiksi takuuaika olisi umpeutunut tai tavaralle ei olisi annettu lainkaan erillistä takuuta. Tavaran virheellisyyttä arvioidaan kuitenkin sen perusteella millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle eli useimmiten silloin kun tavara luovutetaan ostajalle.

Kirjoittaja on eLakitoimiston perustaja Niko Laukkonen, joka on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Niko on saanut luvan toimia myös kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välittäjänä sekä luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana. Oikeudenkäynneissä Niko on edustanut niin Suomessa kuin Virossa.

takuu