Varoitus vuokralaiselle – kuinka menetellä?

Joskus vuokralainen menettelee vuokrasuhteessa moitittavalla tavalla esimerkiksi metelöimällä toistuvasti tai hoitamalla hallinnassaan olevaa huoneistoa huonosti. Näissä erilaisissa tilanteissa vuokranantajalla voi olla mielessä vuokrasopimuksen purkaminen ja uuden vuokralaisen etsintä. Voiko vuokrasopimusta kuitenkaan purkaa suoraan vai tulisiko ensin antaa varoitus vuokralaiselle?

Miksi kirjallinen varoitus vuokralaiselle olisi annettava?

Tietyissä tilanteissa laki asuinhuoneiston vuokrauksesta vaatii vuokranantajaa antamaan vuokralaiselle kirjallisen varoituksen ennen kuin vuokranantajan on mahdollista purkaa vuokrasopimus.

Tätä on perusteltu sillä, että vuokralaisen moitittava menettely voi johtua ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä, jolloin on katsottu aiheelliseksi, että vuokralaista varoitetaan ensin.

Varoitus vuokralaiselle annetaan siis siitä syystä, että vuokralaisen jatkaessa moitittavaa menettelyään on vuokranantajalla mahdollisuus purkaa vuokrasopimus.

Jos tarvitset varoitusasiakirjaa käyttöösi, voit laatia varoitusta koskevan asiakirjan sopimuspohja.comissa rekisteröitymällä palveluun alla olevasta linkistä.

rekisteroidy

Miten varoitus vuokralaiselle tulee antaa?

Varoitus vuokralaiselle tulee antaa kirjallisesti ja se tulee toimittaa todistettavasti.

Todistettavasti toimittamisella tarkoitetaan sitä, että kun vuokranantaja on toimittanut varoituksen todistettavasti, hän pystyy tarpeen vaatiessa myös näyttämään toteen, että varoitus todella toimitettiin vuokralaiselle.

Yksi mahdollisuus toimittaa varoitus todistettavasti on esimerkiksi pyytää vuokralaista kuittaamaan varoitus vastaanotetuksi.

Toinen vaihtoehto on pyytää postitse toimitetusta kirjeestä saantitodistus, jolloin lähettäjä saa todistuksen siitä, että kirje on vastaanotettu. Tällöin voi myös vaatia, että kirjettä ei luovuteta kenellekään muulle kuin vuokralaiselle.

Haastavissa tapauksissa tiedoksiannossa voidaan noudattaa, mitä on voimassa haasteen tiedoksiannosta.

Missä tilanteissa varoitus on annettava?

Seuraavissa neljässä erilaisessa tilanteessa laki asuinhuoneiston vuokrauksesta velvoittaa vuokranantajaa toimittamaan vuokralaiselle kirjallisen varoituksen ennen vuokrasopimuksen mahdollista purkamista.

Nämä tilanteet ovat seuraavat:

  • jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty
  • jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää
  • jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti tai
  • jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty

Edellä mainituista tapauksista huoneistossa vietettävän häiritsevän elämän sekä sen osalta, että vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty, on voimassa poikkeus.

Näiden osalta vuokralaiselle ei nimittäin tarvitse antaa varoitusta, mikäli vuokralainen on menetellyt erittäin moitittavalla tavalla. Tällaisena erittäin moittivana tapana voidaan pitää esimerkiksi huoneistossa tehtävää vakavaa rikosta.

Entä jos vuokralainen oikaisee menettelynsä varoituksen antamisen jälkeen?

Koko varoituksen antamisjärjestelmän tarkoituksena on itse asiassa ohjata vuokralaista korjaamaan virheellistä menettelyään.

Näin ollen jos vuokralainen varoituksen johdosta viivytyksettä täyttää velvollisuutensa tai oikaisu muutoin tapahtuu, ei myöskään vuokranantajalla ole enää oikeutta purkaa vuokrasopimusta.

Montako varoitusta pitää antaa ennen vuokrasopimuksen purkamista?

Varoituksen antamista harkittaessa on lähdettävä siitä, että varoitusta ei tarvitse antaa uudelleen, jos purkamisperusteen aiheuttanut vuokralaisen menettely toistuu ja vuokralaiselle on annettu tuon menettelyn johdosta varoitus jo aikaisemmin.

Mitä varoitusasiakirjasta olisi hyvä ilmetä?

Varoitusasiakirjasta olisi hyvä käydä ilmi se, että kyseessä on nimenomaan varoitus moitittavasta menettelystä ja mikäli tämä menettely jatkuu, vuokranantaja purkaa vuokrasopimuksen.

Toiseksi varoitusasiakirjasta olisi hyvä ilmetä mahdollisimman tarkasti se, miten vuokralaisen moitittava menettely on ilmennyt.

Jos varoituksen antamisen perusteena on esimerkiksi huoneiston huono hoito ja vuokralainen on rikkonut vuokra-asunnossa jotakin, on varoitusasiakirjasta hyvä ilmetä, mitä ja milloin vuokralainen on tarkalleen ottaen rikkonut.

Tapauksessa, jossa varoitus annetaan häiritsevän elämän perusteella, olisi varoitusasiakirjassa hyvä mainita, minkä tyyppisestä häiritsevästä elämästä on kysymys.

Onko kyse esimerkiksi jatkuvasta juhlimisesta tai tappelusta, mihin aikaan vuorokaudesta häiritsevä elämä ilmenee, kuinka kauan kerrallaan esimerkiksi metelöinti on jatkunut, kuinka usein tai toistuvasti huoneistossa metelöidään, onko tapaukselle mahdollisia muitakin todistajia tai onko häiritsevä elämä vaatinut poliisin puuttumista tilanteeseen.

Varoituksen antaminen

Vuokrasopimuksen purkaminen edellyttää siis tietyissä lain vaatimissa tilanteissa ensiksi varoituksen antamista ennen kuin vuokrasopimus voidaan purkaa. Varoitus on annettava vuokralaiselle kirjallisesti ja todistettavasti.

Jos tarvitset varoitusasiakirjaa käyttöösi, voit laatia varoitusta koskevan asiakirjan sopimuspohja.comissa rekisteröitymällä palveluun alla olevasta linkistä.

rekisteroidy

Kirjoittaja on eLakitoimiston perustaja Niko Laukkonen, joka on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Niko on saanut luvan toimia myös kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välittäjänä sekä luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana. Oikeudenkäynneissä Niko on edustanut niin Suomessa kuin Virossa.

varoitus vuokralaiselle