Vuokra asunnon remontointi

Vuokralaisen katsellessa sopivaa vuokra-asuntoa hän saattaa joidenkin asuntojen osalta jo mielessään nähdä, millaiselta asunto näyttäytyisi pienen pintaremontin jälkeen. Tapettaja voisi olla mieluista hieman vaihtaa ja keittiön kaappeja uusia. Vuokra asunnon remontointi voisi saada asunnon näyttämään hyvinkin toisenlaiselta.

Tosiasia kuitenkin on se, että vuokranantajan ja vuokralaisen käsitykset hyvin tehdystä tai hienosta remontista eivät välttämättä kohtaa. Ne voivat olla itse asiassa hyvinkin kaukana toisistaan. Onko vuokra asunnon remontointi siis mahdollista ja jos on, niin millä ehdoin?

Vuokra asunnon remontointi osapuolten välisellä sopimuksella

Vuokralaisen tekemä remontti vuokra asunnossa edellyttää pääsääntöisesti vuokranantajan antamaa lupaa.

Vuokranantaja ja vuokralainen voivat toisin sanoen asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan yhdessä sopia vuokranantajan omistamassa huoneistossa suoritettavista korjaus- tai muutostöistä sekä hoitotoimenpiteistä.

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan vuokralaisella ei siis ole kuitenkaan yleistä oikeutta suorittaa korjaus- tai muutostöitä ilman vuokranantajan lupaa.

Vuokranantaja voi puolestaan antaa suostumuksensa remonttiin (korjaus- tai muutostyöhön) niin vuokrasopimuksessa kuin myöhemminkin vuokrasuhteen aikana. Mikäli remontin suorittaminen on vuokralaiselle oleellisen tärkeä asia, olisi asia hyvä ottaa puheeksi vuokranantajan kanssa jo ennen vuokrasopimuksen solmimista.

Jos vuokranantaja ja vuokralainen pääsevät yhteisymmärrykseen remontin suorittamisesta, tulisi osapuolten sopia myös remontin keskeisistä ehdoista.

Vuokrasopimusosapuolten on hyvä jo ajoissa sopia siitä, kuka vastaa remontista aiheutuvista kustannuksista, kuka remontin toteuttaa ja millaisella aikataululla, kuinka remontti toteutetaan, kuka remonttia valvoo ja kuka saa remontista koituvan hyödyn osakseen.

Vuokralaisen tekemä remontti lain nojalla

Vuokralaisella on oikeus suorittaa korjaus- ja muutostyö ilman vuokranantajan lupaa asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun puutteellisuuden korjaamiseksi. Tuo momentti kuuluu seuraavasti:

Jos huoneisto ei vuokrasuhteen alkaessa ole vaadittavassa tai sovitussa kunnossa tai vuokrasuhteen aikana muusta syystä kuin vuokralaisen laiminlyönnin tai huolimattomuuden takia tulee puutteelliseen kuntoon ja vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta, vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos puutteellisuudella on olennainen merkitys eikä vuokranantaja kehotuksen saatuaan viivytyksettä tai sovitussa ajassa huolehdi puutteellisuuden poistamisesta taikka puutteellisuutta ei voida korjata. Jos vuokranantaja laiminlyö puutteellisuuden korjauksen, vuokralainen saa vuokrasopimuksen purkamisen sijasta korjata puutteellisuuden vuokranantajan kustannuksella paitsi, jos puutteellisuus johtuu rakennuksen keskeneräisyydestä tai viranomainen on kieltänyt huoneiston käyttämisen. Vuokralaisen on huolehdittava siitä, että puutteellisuuden korjauksesta vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina.

Vuokralaisella on myös oikeus aina ryhtyä toimenpiteisiin huoneistoa koskevan välittömän vahingon estämiseksi tai rajoittamiseksi.

Pääsääntö

Pääsääntöisesti vuokralainen tarvitsee erilaisiin remontteihin vuokranantajan luvan.

Lupaa tarvitaan esimerkiksi erilaisiin pintaremontteihin, kuten tapettien vaihtoon tai huoneiston maalaukseen.

Näistä asioista vuokralaisen on hyvä keskustella vuokranantajan kanssa jo ennen vuokrasopimuksen tekemistä myöhempien riitatilanteiden ehkäisemiseksi.

Kirjoittaja on eLakitoimiston perustaja Niko Laukkonen, joka on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Niko on saanut luvan toimia myös kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välittäjänä sekä luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana. Oikeudenkäynneissä Niko on edustanut niin Suomessa kuin Virossa.

vuokra asunnon remontointi