Vuokrasopimus – Ohjeita laadintaan

Kuinka laatia vuokrasopimus?

Monilla kesälomat ovat jo alkaneet, mutta vuokramarkkinoilla on edessä vielä vilkas kausi. Monet opiskelijat saavat tietää mahdollisesta opiskelupaikastaan ja ryhtyvät jossain vaiheessa etsimään sopivaa vuokra-asuntoa. Vuokranantajille tämä tarkoittaa sitä, että uusia vuokrasopimuksia tulee ryhtyä laatimaan. Vuokrasopimus on vuokrasuhteen tärkein asiakirja, joten sen vuoksi sitä ei kannata tehdä hätäisesti.

Vuokrasopimukseen liittyy monia asioita, joiden avulla vuokranantajalla on mahdollisuus varautua erilaisiin riskitilanteisiin.

Yksi sellainen asia on esimerkiksi vuokralaisen vuokranantajalle suorittama vakuus, joka voidaan sopia asetettavaksi esimerkiksi mahdollisten vuokranmaksulaiminlyöntien varalle.

Tässä kirjoituksessa käydäänkin läpi sitä, miten vuokranantaja voi laatia juridisesti pätevän vuokrasopimuksen ja mitä vuokrasopimuksen laatimisessa tulisi ottaa huomioon.

Aihetta tarkastellaan sopimuspohja.comin tarjoaman asuinhuoneiston vuokrasopimus työkalun valossa, jolla vuokranantaja voi helposti ja nopeasti laatia käyttöönsä vuokrasopimuksen. Kirjoituksen yhtenä tarkoituksena onkin tutustuttaa mahdollisia uusia käyttäjiä palveluun.

Toisaalta kirjoituksesta varmasti saa vinkkejä vuokrasopimuksen laadintaan, vaikka laatisikin vuokrasopimuksen jollakin muulla vaihtoehtoisella tavalla.

Jos haluat kokeilla palvelua saman tien, rekisteröidy palvelun käyttäjäksi maksutta alla olevasta nappulasta:

rekisteroidy

Kirjallinen muoto

Sanomattakin on selvää, että ennen kuin vuokrasopimusta lähtee laatimaan, tulee pitää mielessä se, että vuokrasopimus kannattaa laatia kirjallisesti.

Kirjallisen vuokrasopimuksen laatiminen helpottaa riitatilanteessa asioiden selvittämistä huomattavasti, kun voidaan katsoa paperilta, mistä oikeastaan oli sovittu osapuolten välillä.

On hyvä pitää mielessä, että jos vuokrasopimusta ei ole tehty kirjallisesti, sen katsotaan aina olevan voimassa toistaiseksi. Näin ollen, jos vuokranantaja haluaa vuokrata omistamansa asunnon määräaikaisesti, vuokrasopimus tulee tehdä nimenomaan kirjallisesti.

Mistä sovitaan?

Kun kirjallisesta muodosta on päätetty, niin tämän jälkeen aivan ensimmäiseksi vuokrasopimuksessa tulisi tietenkin mainita, mistä on kysymys. Sopimuksen alkuun onkin hyvä kirjoittaa esimerkiksi “Asuinhuoneiston vuokrasopimus”. Tällöin kaikki sopimusosapuolet tietävät heti sopimuksen nähdessään, mistä on kysymys.

Huolellisen vuokranantajan kannattaa myös tarkistaa vuokralaisen luottotiedot, jotta hän voi paremmin varmistua siitä, mikä on vuokralaisen mahdollinen vuokranmaksukyky. Luottotietojen tarkistamista tässä kirjoituksessa ei kuitenkaan tarkastella tämän tarkemmin.


Sopimusosapuolet

Kun perusasiat on saatu selvitettyä, niin usein ensimmäinen asia, joka vuokrasopimuksissa määritellään, on vuokrasopimuksen osapuolet eli kuka toimii vuokranantajana ja kuka vuokralaisena. sopimuspohja.comissa pystyt täyttämään vuokranantajan ja vuokralaisen yhteystiedot oheisiin kuvissa näkyviin kenttiin.

vuokrasopimus

sopimuspohja.comissa on olennaista täyttää vuokranantajan sähköpostiosoite, jolloin vuokrasopimus tulee lähetettyä vuokranantajan osoitteeseen varmuuskopiona. Näin valmis vuokrasopimus on tallessa vuokranantajan sähköpostissa.

Sopimusteknisesti vuokranantajan, joka vuokrasopimusta laatii, on tärkeää kirjoittaa vuokralaisen yhteystiedot ylös mahdollisimman huolellisesti. Tämä helpottaa asioiden selvittämistä jatkossa. Ville Virtasia Suomessa on useita, jolloin vuokranantajalle on tärkeää tietää, kenestä Ville Virtasesta on kysymys.

Vuokranantajan työtä helpottaa esimerkiksi mahdollisessa riitatilanteessa, jos hän pystyy yksilöimään vuokralaisensa henkilötunnuksen avulla.

sopimuspohja.comissa on mahdollista lisätä sopimukseen myös toinen vuokralainen. Se käy helposti napauttamalla hiirtä kohtaan “Toinen vuokralainen?” ja lisäämällä toisen vuokralaisen yhteystiedot.

Vuokrasopimusta laadittaessa vuokranantajan tulee useamman vuokralaisen tapauksessa kiinnittää huomiota siihen, miten vuokralaiset vastaavat vuokrasopimuksen mukanaan tuomista velvoitteista. Esimerkiksi aviopuolisoita varten asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa on oma säännöksensä.

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan aviopuolisot vastaavat yhteisvastuullisesti vuokrasopimuksesta johtuvista velvoitteista heidän asuessaan yhdessä vuokraamassaan tai toisen puolison vuokraamassa huoneistossa.

Yhteisvastuullisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että vuokranantajan voi periä esimerkiksi maksamatonta vuokraa kummalta puolisolta tahansa.

sopimuspohja.comin vuokrasopimusehto on muotoiltu niin, että usean vuokralaisen tapauksessa vuokralaiset vastaavat sopimusvelvoitteistaan nimenomaan yhteisvastuullisesti.

Vuokrakohde

Sopimusosapuolten määrittelemisen jälkeen vuokrasopimukseen voidaan määritellä vuokrakohde.

Vuokrakohteesta on hyvä ilmoittaa postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, huoneistotyyppi, pinta-ala ja esimerkiksi muut tilat, jotka ovat vuokralaisen käytössä vuokrasuhteen aikana. sopimuspohja.comiin tiedot täytetään ohessa näkyvän kuvan mukaisesti.

vuokrakohde

Vuokra-aika ja vuokra

Vuokrakohteen tiedot syötettyäsi voit siirtyä määrittelemään sopimuksen pituutta.

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan vuokrasopimus on joko määräaikainen tai voimassa toistaiseksi.

Mikäli vuokrasopimus on määräaikainen, se päättyy silloin, kun vuokrasopimukseen määritelty sopimuksen voimassaoloaika päättyy. Määräaikainen vuokrasopimus voi olla hyvin lyhytaikainen tai se voi olla myös pidempiaikainen.

Laki asettaa kuitenkin rajoituksen, jonka mukaan jos vuokrasuhteesta sovitaan useammin kuin kahdesti peräkkäin saman vuokralaisen kanssa enintään kolmen kuukauden määräajaksi, vuokrasopimus on määräaikaa koskevasta ehdosta riippumatta toistaiseksi voimassa oleva.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus taas yleensä päättyy jommankumman vuokrasopimusosapuolen irtisanoessa vuokrasopimuksen. Vuokra-aikaa koskevan ehdon muotoilussa kannattaakin olla huolellinen, jotta sillä on halutut vaikutukset.

sopimuspohja.comissa vuokra-aika määritellään vastaamalla seuraaviin yksinkertaisiin kysymyksiin:

vuokra-aika

Vuokra-ajan määrittelemisen jälkeen voidaan määritellä vuokran suuruus.

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta lähtee siitä, että vuokra määräytyy sen mukaan, mitä vuokrasta on sovittu.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vuokrasopimuksen osapuolet voivat vapaasti sopia siitä, minkä suuruista vuokraa vuokralainen vuokranantajalle suorittaa.

Vuokrasopimuksessa on tietenkin hyvä olla maininta myös siitä, minä päivänä vuokralaisen tulee suorittaa vuokra vuokranantajalle. Tällöin kenttään “Vuokranmaksupäivä:” on hyvä merkitä esimerkiksi “2. päivänä”, mikäli vuokra halutaan maksettavaksi joka kuun toisena päivänä.

vuokra

Vuokrankorotus

Vuokrankorottamisesta sopiminen on vuokranantajalle ensiarvoisen tärkeää.

Vuokranantajalle ei nimittäin ole lain mukaan mitään yksipuolista oikeutta määrätä vuokrankorotuksesta, vaan sopimusosapuolten täytyy siitä sopia.

Vuokranantajan kannalta helpointa on, jos asiasta sovitaan heti vuokrasuhteen alussa eli allekirjoitettavassa vuokrasopimuksessa.

Vuokrasopimukseen kannattaa siis ottaa vuokrankorotusta koskeva sopimusehto, sillä sen lisääminen myöhemmin voi osoittautua hankalaksi. Vuokrasopimuksessa tulisi siis sopia muun muassa vuokrankorotuksen ajankohdasta.

Vuokrankorotuksen osalta vuokrasopimuksessa tulee olla myös maininta siitä perusteesta, jonka mukaan vuokraa voidaan vuokrasuhteen aikana korottaa. Vuokraa voidaan korottaa erilaisin perustein muun muassa tietyllä euromäärällä tai prosenttimäärällä.

sopimuspohja.comin asuinhuoneiston vuokrasopimus työkalua käyttäessäsi saat esimerkkejä siitä, miten vuokrankorotusehto voidaan muotoilla.

Henkilöluvun mukaan määräytyvä vesimaksu voidaan puolestaan sopia korotettavaksi asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

vuokrankorotus

Vakuus

Vuokranantajan kannalta olennaisen tärkeää on myös sopia vakuudesta.

Vakuus voidaan sopia asetettavaksi sen varalle, ettei jompikumpi osapuolista täytä sopimusvelvoitteitaan. Nyt vakuutta koskevan sopimusehdon kanssa kannattaa olla erityisen tarkkana. Esimerkiksi termi vakuus ei tarkoita samaa kuin vuokravakuus.

Vuokranantajan, joka vuokrasopimuksen laatii, tulee huolellisesti kiinnittää huomioita siihen, että muotoiltu sopimusehto kattaisi mahdollisimman laajalti vuokranantajalle mahdollisesti koituvia vahinkoja.

Vakuudesta voidaan sopia ilman muuta sen varalle, että vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun, mutta yksistään näin kapea-alaisesti vakuutta ei tarvitse nähdä.

Vakuus voidaan sopia kattamaan muitakin vahinkoja, kuten esimerkiksi huoneiston huonosta hoidosta aiheutuvia vahinkoja.

Vakuudesta sovittaessa on huomattava myös se, ettei vakuus saa olla lain mukaan minkä suuruinen tahansa.

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan vuokrasopimuksen sellainen ehto, jonka mukaan toisen osapuolen on annettava suurempi kuin kolmen kuukauden vuokran määrää vastaava vakuus, on mitätön.

Näin ollen vuokranantaja ei voi vaatia vuokralaiselta suurempaa kuin kolmen kuukauden vuokraa vastaavaa vakuutta.

vakuus

Allekirjoitukset

Nyt on tultu siihen vaiheeseen, että sopimuspohja.comin asuinhuoneiston vuokrasopimus lomakkeessa on aika laittaa viimeiset tiedot paperille ylös.

Käyttäjän on vielä ilmoitettava, millä paikkakunnalla sopimus on tarkoitus allekirjoittaa ja minä päivänä. Tämän jälkeen ei tarvitse kuin klikata “Tilaa” painikkeesta, jonka jälkeen sopimus valmistuu PDF-tiedostoksi.

allekirjoitukset

Muut ehdot

Tässä kirjoituksessa on tähän mennessä käyty läpi eräitä keskeisiä ehtoja, jotka vuokrasopimuksen laadinnassa on hyvä ottaa huomioon.

Vuokranantajan tulee kuitenkin ottaa huomioon, että todellisuudessa sovittavia asioita voi olla huomattavasti paljon enemmänkin.

Miten esimerkiksi vuokranantaja suhtautuu vuokralaisen tupakointiin tai lemmikkieläimiin? Miten näiden aiheuttamat tai mahdollisesti aiheuttamat vahingot otetaan vuokrasopimuksessa huomioon? Toinen asia on se, että jos vuokranantaja haluaa kokonaan kieltää tupakoinnin tai lemmikkieläinten pidon vuokrasopimuksella, miten tai millä perusteella tällainen voidaan ottaa vuokrasopimuksessa huomioon?

sopimuspohja.comin vuokrasopimuksessa lähdetään siitä, että vuokrattava huoneisto säilyy savuttomana ja että huoneistossa ei ole sallittua pitää lemmikkieläimiä.

Vuokranantajan on hyvä ottaa huomioon myös esimerkiksi se, mitä laki asuinhuoneiston vuokrauksesta säätää muuttopäivästä. Muuttopäivä on tuon lain mukaan vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä.

Muuttopäivänä puolestaan vuokralaisen on jätettävä puolet asuinhuoneistoa vuokranantajan käytettäväksi sekä seuraavana päivänä luovutettava huoneisto kokonaan vuokranantajan hallintaan.

Vuokranantajan onkin hyvä miettiä sitä, miten entinen vuokralainen saadaan muuttamaan hyvissä ajoin niin, ettei entinen vuokralainen ole uuden muuton tiellä ja että uusi vuokralainen pääsee muuttamaan huoneistoon mahdollisimman vaivattomasti.

Muita ehtoja vuokrasopimukseen voi ottaa vielä esimerkiksi huoneiston kunnosta ja loppusiivouksesta. Vuokrasopimukseen voidaan tehdä myös liite, jossa on kuvat asuinhuoneiston kunnosta vuokrasuhteen alkaessa. Näihin kuviin voidaan ottaa myös allekirjoitukset todentamaan sopimusosapuolten käsitystä huoneiston kunnosta. Myös loppusiivouksen suorittamisesta ja tasosta voidaan sopia vuokrasopimuksessa.

Vuokrasopimuksen loppuun voidaan ottaa myös maininta siitä, että muihin kuin vuokrasopimuksessa mainittuihin asioihin sovelletaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta.

Jos haluat tehdä vuokrasopimuksen maksutta saman tien, rekisteröidy palvelun käyttäjäksi alla olevasta nappulasta ja laadi itsellesi asuinhuoneiston vuokrasopimus.

rekisteroidy

Kirjoittaja on eLakitoimiston perustaja Niko Laukkonen, joka on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Niko on saanut luvan toimia myös kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välittäjänä sekä luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana. Oikeudenkäynneissä Niko on edustanut niin Suomessa kuin Virossa.

niko

Mikäli haluat lukea lisää vuokrasopimuksen laatimisesta, tutustu kirjoitukseen 5 tapaa varmistaa vuokratuotto vuokrasopimuksin